Categorieëen
AllesLijsten.beKennisgeving van herroepingsrecht & Voorbeeld-herroepingsformulier

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht naar volgende maatstaf, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Kennisgeving van herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst zonder opgave van reden binnen veertien dagen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen na de datum waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u ons (artvera GmbH & Co. KG, Kantstraße 116, 10627, Berlin, Tel.: +493199185-00, , E-Mail: info@artvera.de) door middel van een eenduidige verklaringover (bijv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) over uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst informeren. U kunt daarvoor ook het bijgaande voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is.

U kunt het voorbeeld-herroepingsformulier of een andere eenduidige verklaring ook op onze website Herroepingsformulier elektronisch invullen en doorsturen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u direct (bijv. per e-mail) een bevestiging over de ontvangst van een dergelijke herroeping.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende dat u het bericht over het uitoefenen van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betalingswijze die u hebt gebruikt bij de initiële transactie, tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen weer hebben teruggekregen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van welk het eerste tijdstip is.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U draagt de rechtstreekse kosten voor terugzending van de goederen. De rechtstreekse kosten voor terugzending van dié goederen, die vanwege hun hoedanigheid niet normaal met de post aan ons teruggezonden kunnen worden (per expeditie te versturen goederen), worden voor elk van deze goederen geschat op maximaal circa 50 EUR.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, indien deze waardevermindering is te herleiden op een ter controle van de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen niet noodzakelijk hanteren ervan.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvoor voor de fabricage een individuele selectie of bepaling door de gebruiker doorslaggevend is of die duidelijk aan de persoonlijke vereisten van de gebruiker zijn aangepast.

Algemene aanwijzingen

Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen aan ons terug. Gebruik evt. een beschermende buitenverpakking. Indien u de originele verpakking niet meer bezit, zorg dan met een geschikte verpakking voor een voldoende bescherming tegen transportschade. Houd er rekening mee dat de bovenstaande algemene aanwijzingen geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Voorbeeld-herroepingsformulier

Indien u de overeenkomst wilt herroepen, vul dit formulier in en stuur het ons terug.

Aan

artvera GmbH & Co. KG
Kantstraße 116
10627 Berlin
Deutschland
Fax: +493199185-09
E-Mail: info@artvera.de

Hiermee heroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst voor de aankoop van volgende goederen (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*)/ ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de gebruiker(s)

________________________________________________________
Adres van de gebruiker(s)

________________________________________________________
Handtekening van de gebruiker(s) (alleen bij kennisgeving op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.